• یک شعر با سه ترجمه

  Le Corbeau et le Renard

   

  Maître Corbeau, sur un arbre perché,
  Tenait en son bec un fromage.
  Maître Renard, par l'odeur alléché,
  Lui tint à peu près ce langage :
  "Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau.
  Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !
  Sans mentir, si votre ramage
  Se rapporte à votre plumage,
  Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois."
  A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ;
  Et pour montrer sa belle voix,
  Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
  Le Renard s'en saisit, et dit : "Mon bon Monsieur,
  Apprenez que tout flatteur
  Vit aux dépens de celui qui l'écoute :
  Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. "
  Le Corbeau, honteux et confus,
  Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus

  ترجمه اول : حکايت زاغ و روباه سروده ايرج ميرزا

  کلاغي، به شاخي جای گير

  به منقار به‌گرفته قدری پنير

  يکي روبهی بوی طعمه شنيد

  به پيش آمد و مدح او برگزيد

  بگفتا: «سلام اي کلاغ قشنگ!

  که آئی مرا در نظر شوخ و شنگ!

  اگر راستی بود آوای تو

  به‌مانند پرهای زيبای تو!

  در اين جنگل اکنون سمندر بودی

  بر اين مرغ‌ها جمله سرور بودی!»

  ز تعريف روباه شد زاغ، شاد

  ز شادی بياورد خود را به‌ياد

  به آواز خواندن دهان چون گشود

  شکارش بيافتاد و روبه ربود

  بگفتا که: «اي زاغ اين را بدان

  که هر کس بود چرب و شيرين زبان

  خورد نعمت از دولت آن کسی

  که بر گفت او گوش دارد بسی

  هم اکنون به‌چربی نطق و بيان

  گرفتم پنير تو را از دهان

   

   ترجمه دوم : حکايت زاغ و روباه سروده حبيب يغمايی
    

  زاغکي قالب پنيری ديد

  به دهن برگرفت و زود پريد

  بر درخت نشست در راهی

  که از آن مي‌گذشت روباهی

  روبه پر فريب و حيلت‌ساز

  رفت پاي درخت و کرد آواز

  گفت: به به چقدر زيبائی

  چه سري، چه دمي، عجب پايی

  پر و بالت سياه رنگ و قشنگ

  نيست بالاتر از سياهی رنگ

  گر خوش‌آواز بودی و خوش‌خوان

  نبدي بهتر از تو در مرغان

  زاغ مي‌خواست قار قار کند

  تا که آوازش آشکار کند

  طعمه چون افتاد دهان برگشود

  روبهک جست و طعمه را بربود

   

   ترجمه سوم : حکايت زاغ و روباه سروده نير سعيدی

   

  بامدادان رفت روباهی به باغ

  ديد بنشسته است بر بامی کلاغ

  نشئه و شادی بي‌اندازه داشت

  زير منقارش پنيری تازه داشت

  گفت در دل روبه پر مکر و فن

  کاش بود اين لقمه اندر کام  من

  با زباني چرب  و با صد آب و تاب

  گفت پس با وي که: اي عالی جناب

  از همه مرغان اين بستان سری

  وه! چه مه‌روئی چه شوخ و دل‌بری

  اين چنين زيبا نديدم بال و پر

  پر و بال توست اين يا مشک تر!

  خود تو داني من نيم اهل گزاف

  گر بِرندم سر نمي‌گويم خلاف

  گر تو با اين بال و اين پرواز خوش

  داشتي بانگ خوش و آواز خوش

  شهره چون سيمرغ و عنقا مي‌شدی

  ساکن اقليم بالا مي‌شدی

  غره شد بر خود کلاغ خودپسند

  خودپسند آسان فتد در دام و بند

  تا که منقار از پي خواندن گشاد

  لقمه چرب از دهانش اوفتاد

  نغمه چون سر داد در شور و حجاز

  کرد شيرين کام رند حيله ساز

  شد نصيب آن محيل نابکار

  طعمه‌اي آن‌سان لذيذ و آب‌دار

  گشت روبه چون ز حيلت کامکار

  داد اندرزی چو درّ شاهوار

  گفت هر جا خودپسندی ساده است

  چاپلوسی بر درش استاده است

  آن تملق پيشه رند هوشمند

  نان خورد از خوان مرد خودپسند

   
  « »

 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Vous devez être connecté pour commenter