• میگن یک دانشجو ی ایرانی که خوب بلد نبود فرانسه صحبت کنه

  تو دانشگاه خورده بود زمین و معلمش یه شوخی کرد ه بود و دانشجو ناراحت شده

  و فکر کرده بود که استاد مسخرش میکنه

  از استاد گله میکرده میخواسته بگه

  j'ai glissé et vous m'avez humilié devant les etudients.


  چون وارد نبود این جمله رو گفته بود که معنی دیگه ی داره


  j'ai mangé à la terre et vous avez pris l'eau de mon visage devant les yeux des chercheurs de science

  « »

 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Vous devez être connecté pour commenter